Zakładowa kontrola produkcji POWRÓT mieszanki MMA, konstrukcje stalowe, drewno konstrukcyjne, kostka brukowa, produkcja stolarki otworowej i wiele innych

EDA Consulting oferuje Państwu profesjonalne usługi w zakresie wdrażania systemów zakładowej kontroli produkcji (ZKP, z ang. FPC - factory production control). Skutecznie przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy prac, począwszy od podjęcia decyzji o wdrożeniu ZKP, aż po jej certyfikację (jeśli jest wymagana), jak również udzielimy doradztwa w zakresie późniejszego utrzymania i doskonalenia systemu ZKP.

Zapraszamy do współpracy, ponieważ czas, w tym przypadku, gra na niekorzyść każdego kto uważa, że uda mu się uniknąć odpowiedzialności za nielegalne wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek.

Nie czekaj, aż odwiedzi Cię Inspektor Nadzoru Budowlanego i nałoży wysoką karę lub zamknie zakład !!!

Zaproś nas do współpracy i zaoszczędź pieniądze oraz zachowaj opinę i wizerunek rzetelnego producenta, działającego zgodnie z prawem.


Warunki wprowadzania do obrotu lub odostępniania na rynku wyrobów budowlanych określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, zwane w skrócie CPR (z ang.: Construction Products Regulation), które weszło w życie, w całości, w dniu 1 lipca 2013r.

Rozporządzenie nr 305/2011 jest obowiązujące dla wszystkich producentów wyrobów budowlanych, niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa, poziomu osiąganych obrotów czy też ilości zatrudnionych.


Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych określa systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, zgodnie z którymi producent sporządza deklarację właściwości użytkowych (DWU, DoP) i określa typ wyrobu na podstawie ocen i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzanych w ramach następujących 5 systemów: 1+, 1, 2+, 3 i 4.

Wspólnym wymaganiem wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych jest obowiązek wdrożenia i utrzymywania, przez producenta wyrobu budowlanego, zakładowej kontroli produkcji, która w zależnosci od rodzaju systemu, może podlegać certyfikacji i nadzorowi prowadzonym przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. 

Bez wdrożenia systemu ZKP przez producenta wyrobu budowlanego i spełnienia pozostałych wymagań określonych w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, dotyczących produkowanych wyrobów budowlanych, producent nie może wydać deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu, jak również oznakować go znakiem CE, a co za tym idzie nie może wprowadzić wyrobu budowlanego na rynek. W przypadku wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek, z pominięciem przytoczonych wymagań, producentowi grozi odpowiedzialność określona w Rozdziale 6, Art. 34. Ustawy o wyrobach budowlanych.


EDA Consulting oferuje Państwu:

  • rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia przez kompetentnych Konsultantów, posiadających bogate praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów ZKP oraz charakteryzujących się interdyscyplinarnym i praktycznym podejściem do tematyki systemów zarządzania,
  • opracowanie dokumentacji systemu ZKP zgodnej z wymaganiami obowiązujących wymagań prawnych, jak również aktów normatywnych odnoszących się do produkowanych przez Państwa wyrobów budowlanych z uwzględnieniem wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa i wymagań jego otoczenia biznesowego i marketingowego,
  • wsparcie we wdrożeniu opracowanej dokumentacji ZKP oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla zatrudnionych pracowników wszystkich szczebli, w zakresie zasad wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek, stosowania dokumentacji systemu ZKP i sporządzania odpowiednich zapisów, określonych w dokumentacji,
  • permanentne szkolenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad systemem ZKP podczas całego procesu wdrażania,
  • integrację wdrażanego systemu ZKP z systemami zarządzania oraz systemami informatycznymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie, służącymi do sterowania i nadzorowania prowadzonej produkcji oraz wspomagania zarządzania,
  • obecnośc podczas certyfikacji systemu ZKP, jeśli jest wymagana,
  • doradztwo w zakresie spełnienia pozostałych wymagań wynikających z systemów oceny np. w zakresie wyboru laboratoriów badawczych, jednostek notyfikowanych itp.,
  • nieformalne i nieodpłatne doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów, jakie napotyka organizacja w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu ZKP,
  • formalną współpracę realizowaną w oparciu o zawartą umowę o współpracy i obejmującą swoim zakresem usługi oferowane w pakiecie usług outsourcingowych.

Wszystkie organizacje, w których Konsultanci EDA Consulting wdrożyli systemy ZKP, zgodnie z zasadą - Za pierwszym razem dobrze - uzyskały certyfikat systemu ZKP podczas pierwszego audytu certyfikującego i z sukcesem go nie tylko utrzymują, ale co najważniejsze stale rozwijają, wykraczając najczęściej poza obowiązujące standardy, co spotyka się z uznaniem ich Klientów i jednostek sprawujących nadzór nad wdrożonymi systemami.


Współpracując z nami nigdy nie pozostają Państwo sami z pojawiającymi się problemami. Wspólne rozwiązywanie problemów pozwala nam lepiej poznać Państwa organizacje i wspomóc zarządzanie nimi.


Pamiętajmy: wprowadzanie na rynek wyrobów budowlanych niespełniajacych wymagań, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a brak spełnienia formalnych wymagań prawnych, związanych z wprowadzaniem wyrobów budowlanych na rynek, naraża przedsiebiorstwo i osoby nim zarządzające na dotkliwe straty finasnowe, wizerunkowe i jest zagrożone odpowiedzialnością karną.


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie wdrożenia systemu ZKP, szkoleniem z wymagań systemu ZKP i zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budolwanych lub doskonaleniem wdrożonego systemu ZKP, to prosimy o kontakt lub złożenie zapytania ofertowego.


Pomocne informacje:

Pobierz aktualne rozporządzenia UE związane z wprowadzaniem wyrobów budowlanych na rynek:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

Sprawdź lub zamów normę dla produkowanego wyrobu budowlanego na www.pkn.pl

Zapoznaj się z artykułem: "Tartakom grożą wysokie kary za sprzedaż drewna konstrukcyjnego bez znaku CE"

Jednostki certyfikujące systemy ZKP - znajdź akredytowaną jednostkę przez PCA

System oceny zgodności - film promocyjny

Odwiedź stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i uzyskaj odpowiedź źródłową na pytanie dotyczące zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu:

1. Pojęcia podstawowe
2. Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu
3. Specyfikacje techniczne wyrobów - jako dokumenty odniesienia w ocenie zgodności
4. Ocena, weryfikacja i deklarowanie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
5. Znakowanie wyrobów budowlanych oznakowaniem CE i znakiem budowlanym
6. Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
7. Zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
8. Postępowanie administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i skutki prawne naruszania przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych