Systemy zarządzania środowiskowego POWRÓT ISO 14001:2015, ISO 14001:2004, EMAS

Norma ISO 14001 została opublikowana po raz pierwszy przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w roku 1992. Do roku 2005, na całym świecie, wydanych zostało około 111 000 certyfikatów systemu zarządzania środowiskowego (SZS). Aktualnie ponad 300 000 organizacji, w 171 krajach wdrożyło, certyfikowało i utrzymuje SZS, co wskazuje na rosnącą populraność niniejszego systemu. W obliczu coraz większego wpływu działalności gospodarczej człowieka na środowisko naturalne i gwałtownie postępującej jego degradacji, wdrożenie wymagań normy ISO 14001 w organizacji, nabiera szczególnego znaczenia i jest wyrazem świadomego dążenia do realizacji jednej z podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju.


EDA Consulting oferuje Państwu wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego (SZS, systemu) zgodnego aktualnymi wymaganiami normy ISO 14001:2015. W przypadku normy ISO 14001:2004 oferujemy Państwu usługi związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu, zgodnego z tym standardem, dostosowanie do wymagań normy ISO 14001:2015 i doprowadzenie do audytu ponownej certyfikacji udoskonalonego już SZS. Nie realizujemy już wdrożeń w oparciu o normę ISO 14001:2004, ponieważ jest to nieuzasadnione ekonomicznie dla naszych potencjalnych Klientów (patrz: uwaga poniżej).


EDA Consulting realizuje również wdrożenia wymagań EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).


EDA Consulting, niezależnie do wdrożeń systemu zarządzania środowiskowego  PN-EN ISO 14001 oraz EMAS, oferuje również usługi w zakresie: opracowywania sprawozdań środowiskowychrejestracji i raportowania w KOBiZE.


EDA Consulting gwarantuje Państwu:

  • rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia przez kompetentnych Konsultantów, posiadających bogate praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania oraz charakteryzujących się interdyscyplinarnym i praktycznym podejściem do tematyki systemów zarządzania,
  • opracowanie dokumentacji systemu spełniającej przede wszystkim wymagania obowiązującego prawa i normy odniesienia oraz uwzględniającej wewnętrzne potrzeby organizacji i wymagania jej otoczenia biznesowego i marketingowego,
  • integrację wdrażanego systemu z innymi systemami zarządzania, które już funkcjonującą w organizacji,
  • przeprowadzenie szkoleń koniecznych do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu (szkolenie z wymagań standardu, wdrożonej dokumentacji oraz permanentne szkolenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad systemem podczas całego procesu wdrażania),
  • nieformalne i nieodpłatne doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów, jakie napotyka organizacja w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu, następujących z reguły już po jego certyfikacji,
  • formalną współpracę realizowaną w oparciu o zawartą umowę o współpracy i obejmującą swoim zakresem usługi oferowane w pakiecie usług outsourcingowych.

Wszystkie organizacje, w których Konsultanci EDA Consulting wdrożyli systemy zarządzania środowiskowego, zgodnie z zasadą - Za pierwszym razem dobrze - uzyskały certyfikat systemu zarządzania środowiskowego podczas pierwszego audytu certyfikującego i z sukcesem go nie tylko utrzymują, ale co najważniejsze stale rozwijają, wykraczając najczęściej poza obowiązujące standardy, co spotyka się z uznaniem ich Klientów i jednostek sprawujących nadzór nad wdrożonymi systemami.


W dniu 14 września 2015r., w wyniku 2-giej nowelizacji, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała oficjalne wydanie normy ISO 14001:2015, która wprowadza szereg zmian w stosunku do wydania normy ISO 14001:2004. Wprowadzone zmiany w pierwszej kolejności zapewniają pełną kompatybilność normy ISO 14001:2015 z normą ISO 9001:2015, co stanowi znaczące ułatwienie w integrowania obu tych systemów zarządzania (czego nie można było powiedzieć o poprzednich wydaniach obu norm). Pozostałe, liczne zmiany w nowym wydaniu normy ISO 14001, mają być odpowiedzią na aktulne warunki otoczenia, w jakich działają organizacje, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zagrożeń oraz wymagań wszystkich interesariuszy. Więcej informacji w zakresie zmian, jakie wprowadzono, znajdą Państwo w dokumencie IAF ID 10:2015.


Zgodnie z dokumentem IAF ID 10:2015 aktualne certyfikaty, potwierdzające zgodność z normą ISO 14001:2004, utracą ważność po 3 latach od opublikowania ISO 14001:2015, co nastąpi z dniem 14 września 2018r.

Uwaga: W przypadku organizacji, które zamierzają nadal wdrożyć system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001:2004, wydane certyfikaty również utracą ważność z dniem 14 września 2018r. Ponowna certyfikacja będzie mogła się odbyć wyłącznie na zgodność z normą ISO 14001:2015, jak również będzie prowadzono przez jednostki certyfikujące na zasadach audytów certyfikujących, a nie nadzorczych.


Współpracując z nami nigdy nie pozostają Państwo sami z pojawiającymi się problemami. Wspólne rozwiązywanie problemów pozwala nam lepiej poznać Państwa organizacje i wspomóc zarządzanie nimi.


Pamiętajmy: dbałość o środowisko naturalne i zachowanie jego zasoboów dla przyszłych pokoleń, to nie tylko konstytucyjny, ale i moralny obowiązek każdego z nas.


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie wdrożenia wymagań normy ISO 14001:2015, wymagań EMAS, szkoleniem z wymagań normy lub doskonaleniem wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego, to prosimy o kontakt lub złożenie zapytania ofertowego.


Pomocne informacje:

Zamów normę PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania (wersja angielska)

Więcej informacji źródłowych o ISO 14001

Korzyści z wdrożenia ISO 14001

Więcej o EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostki certyfikujące systemy zarządzania - znajdź akredytowaną jednostkę przez PCA