Systemy zarządzania jakością POWRÓT ISO 9001:2015

Normy serii ISO 9000, opublikowane po raz pierwszy w roku 1987, zapoczątkowały rozwój systemów zarządzania jakością, jak również dały podstawę Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) do budowy innych, znanych nam dzisiaj systemów zarządzania.


EDA Consulting oferuje Państwu wdrożenie systemu zarządzania jakością (SZJ, systemu) zgodnego aktualnymi wymaganiami normy ISO 9001:2015. W przypadku normy ISO 9001:2008 oferujemy Państwu usługi związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu, zgodnego z tym standardem, dostosowanie do wymagań normy ISO 9001:2015 i doprowadzenie do audytu ponownej certyfikacji udoskonalonego już SZJ. Nie realizujemy już wdrożeń w oparciu o normę ISO 9001:2008, ponieważ jest to nieuzasadnione ekonomicznie dla naszych potencjalnych Klientów (patrz: uwaga powyżej).


EDA Consulting gwarantuje Państwu:

  • rzetelne i terminowe wykonanie zlecenia przez kompetentnych Konsultantów, posiadających bogate praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania oraz charakteryzujących się interdyscyplinarnym i praktycznym podejściem do tematyki systemów zarządzania,
  • opracowanie dokumentacji systemu spełniającej przede wszystkim wymagania obowiązującego prawa i normy odniesienia oraz uwzględniającej wewnętrzne potrzeby organizacji i wymagania jej otoczenia biznesowego i marketingowego,
  • integrację wdrażanego systemu z innymi systemami zarządzania, które już funkcjonującą w organizacji,
  • przeprowadzenie szkoleń koniecznych do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu (szkolenie z wymagań standardu, wdrożonej dokumentacji oraz permanentne szkolenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad systemem podczas całego procesu wdrażania),
  • nieformalne i nieodpłatne doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów, jakie napotyka organizacja w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu, następujących z reguły już po jego certyfikacji,
  • formalną współpracę realizowaną w oparciu o zawartą umowę o współpracy i obejmującą swoim zakresem usługi związane z utrzymaniem i doskonaleniem wdrożonego systemu.

Wszystkie organizacje, w których Konsultanci EDA Consulting wdrożyli systemy zarządzania jakością, zgodnie z zasadą - Za pierwszym razem dobrze - uzyskały certyfikat systemu zarządzania jakością podczas pierwszego audytu certyfikującego i z sukcesem go nie tylko utrzymują, ale co najważniejsze stale rozwijają, wykraczając najczęściej poza obowiązujące standardy, co spotyka się z uznaniem ich Klientów i jednostek sprawujących nadzór nad wdrożonymi systemami.


W dniu 22 września 2015r., w wyniku 5-tej już nowelizacji, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała oficjalne wydanie normy ISO 9001:2015, która wprowadza szereg zmian w stosunku do wydania normy ISO 9001:2008. Wprowadzone zmiany nie są jednak zmianami wyłącznie "kosmetycznymi", jak to miało miejsce w przypadku 4-tej nowelizacji normy. Wprowadzono szereg zmian w zakresie podejścia do zarządzania organizacją i sposobie dokumentowania spełniania poszczególnych wymagań, które mają być odpowiedzią na aktulne warunki otoczenia, w jakich działają organizacje, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zagrożeń oraz wymagań wszystkich interesariuszy.


Zgodnie z dokumentem IAF ID 9:2015 aktualne certyfikaty, potwierdzające zgodność z normą

ISO 9001:2008, utracą ważność po 3 latach od opublikowania ISO 9001:2015, co nastąpi z dniem 14 września 2018r.

Uwaga: W przypadku organizacji, które zamierzają nadal wdrożyć system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008, wydane certyfikaty również utracą ważność z dniem 14 września 2018r. Ponowna certyfikacja będzie mogła się odbyć wyłącznie na zgodność z normą ISO 9001:2015, jak również będzie prowadzono przez jednostki certyfikujące na zasadach audytów certyfikujących, a nie nadzorczych.


Współpracując z nami nigdy nie pozostają Państwo sami z pojawiającymi się problemami. Wspólne rozwiązywanie problemów pozwala nam lepiej poznać Państwa organizacje i wspomóc zarządzanie nimi.


Pamiętajmy: Jakość kosztuje – ale traktowana jako inwestycja długoterminowa może przynieść Państwu nieporównywalnie większe korzyści, niż koszty poniesione na wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością.


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie wdrożenia wymagań normy ISO 9001:2015, szkoleniem z wymagań normy lub doskonaleniem wdrożonego systemu zarządzania jakością, to prosimy o kontakt i przesłanie zapytania ofertowego.


Pomocne informacje:

Zamów normę PN-ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (wersja angielska)

Więcej informacji źródłowych o ISO 9001

Jednostki certyfikujące systemy zarządzania - znajdź akredytowaną jednostkę przez PCA