Utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania POWRÓT Nadzór nad systemami zarządzania

Żaden system zarządzanie nie osiągnie postawionych w nim celów, jeśli po jego wdrożeniu nie będzie następował systematyczny proces jego doskonalenia, uwzględniający zmieniające się potrzeby wewnętrzne organizacji, zmiany prawne i normatywne, jak również wymagania interesariuszy (klientów, dostawców, konsumentów, użytkowników wyrobów, instytucji otoczenia biznesu itp.).


Standardowe usługi świadczone przez EDA Consulting w ramach stałej współpracy, związanej z utrzymaniem i doskonaleniem wdrożonych systemów zarządzania obejmują: 

 • pełnienie funkcji tzw. przedstawiciela kierownictwa lub wspieranie osób powołanych w organizacjach do pełnienia tej funkcji,
 • planowanie, prowadzenie i dokumentowanie audytów wewnętrznych,
 • przygotowywanie i prowadzenie przeglądów zarządzania,
 • wprowadzanie zmian w dokumentacjach systemów zarządzania, obejmujące również opracowywanie wymaganych dokumentów (procedur, instrukcji, zarządzeń, regulaminów itp.),
 • nadzorowanie aktualności zidentyfikowanych wymagań prawnych dotyczących prowadzonej działalności i informowanie o wszelkich zachodzących w nich zmianach,
 • opiniowanie różnego rodzaju dokumentów, jakie trafiają do organizacji (np. wnioski dotacyjne, specyfikacje np. wdrożeń rozwiązań informatycznych itp.),
 • aktualizowanie ustalonych rejestrów określonych i wymaganych w dokumentacjach systemów zarządzania,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie wdrożonych systemów zarządzania, jak również innych będących w kompetencji EDA Consulting lub organizowanie określonych szkoleń na zlecenie, w zależności od istniejących wymagań,
 • asystowanie lub reprezentowanie organizacji podczas audytów drugiej i trzeciej strony,
 • prowadzenie w imieniu organizacji wszelkich ustaleń ze stronami trzecimi, związanych z wdrożonymi systemami zarządzania i raportowanie wszelkich ustaleń i wymaganych działań,
 • wypełnianie dokumentacji wymaganej przez strony zewnętrzne, a związanej z prowadzeniem oceny organizacji, jako dostawcy (arkusze, karty itp. oceny dostawców),
 • wsparcie w usuwaniu wszelkich niezgodności stwierdzonych w wyniku kontroli zewnętrznych oraz audytów pierwszej, drugiej i trzeciej strony,
 • prowadzenie audytów drugiej strony dostawców,
 • wdrażanie innych systemów zarządzania i ich integracja z wdrożonymi już i funkcjonującymi w organizacji systemami zarządzania,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych w organizacji w ustalonym zakresie (szczegółowe działania sprawdzające, oceniające i weryfikujące działania będące przedmiotem kontroli – działania te należy odróżnić od działań audytowych, a wyniki przeprowadzonych kontroli są dostępne wyłącznie dla wybranych osób zarządzających organizacją).


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania, to prosimy o kontakt lub złożenie zapytania ofertowego.