KOBiZE - rejestracja i raporty POWRÓT

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej Krajową bazą. Wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB-KOBiZE).


EDA Consulting świadczy usługi związane z wypełnieniem przez podmioty korzystające ze środowiska obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • założenie w imieniu podmiotu korzystajacego ze środowiska, zlecającego usługę, konta w Krajowej bazie i dopełnienie wszystkich wymaganych formalności,
 • opracowywanie i wprowadzanie raportów do Krajowej bazy, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie, zarówno bieżących, jak i za okresy zaległe.

Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 Ustawy, tj. informacji o:

 • podmiotach korzystających ze środowiska; 
 • miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje; 
 • urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje; 
 • instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji; 
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 
 • wielkościach emisji; 
 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 • pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w tym o rodzajach i ilościach gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, zezwoleniach, o których mowa w przepisach o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz o zgłoszeniach instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji; 
 • przedsięwzięciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych wielkościach emisji z tych przedsięwzięć lub sprawnościach redukcji emisji albo stężeniach substancji w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji tych przedsięwzięć; 
 • planowanych i rzeczywistych zmianach zdolności produkcyjnych, poziomach działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji uczestniczącej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub braku takich zmian; 
 • aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług; 
 • wielkościach emisji związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług, wynikających z aktywności, o których mowa w pkt 12.
 • prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje wymienione w powyższych punktach są wprowadzane do Krajowej bazy przez podmioty korzystające ze środowiska* (definicja podmiotu korzystającego ze środowiska u doły strony).


Termin składania raportów do Krajowej bazy

Raporty za rok ubiegły, należy składać w terminie do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy okres sprawozdawczy.


Odpowiedzialność podmiotu korzystającego ze środowiska

W najbliższym czasie planowane jest przeniesienie obowiązku sprawozdawczego za korzystanie ze środowiska z Urzędów Marszałkowskich do KOBiZE.

W przypadku niezłożenia raportu do KOBiZE, zastosowanie mają regulacje ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287 z zm.). Co oznacza, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, podczas kontroli może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE. W zarządzeniach pokontrolnych, może wskazać ewentualne uchybienia oraz termin ich usunięcia.
Za nie wykonanie zarządzeń pokontrolnych grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny (art. 31a ww. ustawy).


Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie rejestracji w Krajowej bazie i przygotowaniem raportów to prosimy o kontakt lub złożenie zapytania ofertowego.


Pomocne informacje:

Oficjalna strona internetowa Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Krajowa Baza o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Tekst jednolity)

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070 - Tekst jednolity)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4)

* Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska:

"a) przedsiębiorca, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia."