Zasady współpracy POWRÓT


Umowa 


Przed rozpoczęciem prac zawieramy z każdym Klientem Umowę o współpracy, regulującą wzajemne prawa i obowiązki stron, której integralną częścią jest szczegółowy, uzgodniony przez strony umowy, harmonogram prac oraz, jeśli jest takie Państwa wymaganie, wzór Protokołu zdawczo - odbiorczego.


Płatności 


O ile Umowa o współpracy nie stanowi inaczej, płatności za realizację poszczególnych etapów prac następują po zakończeniu ich realizacji i podpisaniu, o ile został przewidziany, Protokołu zdawczo – odbiorczego.


Gwarancje


EDA Consulting zawsze bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone przez siebie prace i w ramach zawartej Umowy o współpracy prowadzi je aż do osiagniecią zamierzonego skutku. Na wypadek zdarzeń losowych posiadamy odpowiednie ubezpieczenie, ograniczające ryzyko naszych Klientów.