Model wdrażania POWRÓT stosowany przez EDA Consulting

Standardowy model wdrażania systemów zarządzania, wykorzystywany również w wielu innych naszych projektach, jaki stosujemy z powodzeniem od wielu lat w EDA Consulting, opiera się na 5-ciu krokach zaprezentowanych poniżej. W zależności od rodzaju prowadzonych prac, w uzgodnieniu z naszymi Klientami, poddajemy go modyfikacjom, dostosowując do bieżących potrzeb i specyfiki danego projektu.

Zakres prac realizowanych w poszczególnych etapach, zwłaszcza czas ich trwania, jest uzależniony od wielu czynników, do których należą przede wszystkim: uwarunkowania prawne i normatywne dotyczące organizacji, rodzaj wdrażanego systemu zarządzania (prowadzonego projektu), wewnętrzne potrzeby organizacji i wymagania jej otoczenia biznesowego i marketingowego.


Etap I – Diagnoza


Czas realizacji: ustalany w zależności od specyfiki projektu.

Cel etapu: poznanie specyfiki organizacji, a w szczególności ocena stanu zarządzania organizacją wraz z identyfikacją istniejących problemów, ograniczeń i niezgodności względem kryteriów stanowiących podstawę diagnozy.

Kryteria oceny: obowiązujące organizację akty prawne, norma odniesienia, wymagania stron zainteresowanych (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.)

Uczestnicy projektu: Kierownictwo organizacji, pracownicy na stanowiskach pracy, Konsultant EDA Consulting.

Zapisy: Raport(-y) z audytu(- ów). Zaświadczenia ze szkoleń.

Ważna informacja: w tym etapie mają Państwo możliwość skorzystania z szerokiego wyboru audytów oferowanych przez EDA Consulting, służących ocenienie stanu zarządzania organizacją.


Etap II – Planowanie


Czas realizacji: ustalany w zależności od specyfiki projektu.

Cel etapu: zaprojektowanie i opracowanie dokumentacji systemu zarządzania, spełniającej przede wszystkim wymagania obowiązującego prawa, wybranej normy odniesienia oraz uwzględniającej wewnętrzne potrzeby organizacji i wymagania jej otoczenia biznesowego i marketingowego. Usunięcie niezgodności stwierdzonych w etapie I.

Uczestnicy projektu: Kierownictwo organizacji, członkowie powołanego Zespołu projektowego, Konsultant EDA Consulting.

Zapisy: Dokumentacja systemu zarządzania.


Etap III – Wdrażanie


Czas realizacji: ustalany w zależności od specyfiki projektu.

Cel etapu: wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z opracowaną w etapie II dokumentacją poprzez jej dystrybucję i szkolenie pracowników, będące elementem budowania świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności za wdrożony system zarządzania i realizowane w jego ramach zadania.

Uczestnicy projektu: wszyscy pracownicy organizacji, Konsultant EDA Consulting.

Zapisy: Zaświadczenia ze szkoleń, zapytania ofertowe do jednostek certyfikacyjnych (jeśli jest wymagana certyfikacja systemu zarządzania).


Etap IV – Funkcjonowanie


Czas realizacji: ustalany w zależności od specyfiki projektu.

Cel etapu: walidacja systemu zarządzania prowadzona w warunkach rzeczywistych, zmierzająca do ujawnienia wszelkich niedociągnięć i błędów popełnionych w etapie II i etapie III. Wprowadzenie zmian w dokumentacji systemu i osiągnięcie pełnej zgodności z wymaganiami.

Uczestnicy projektu: w tym etapie pracownicy pracują zgodnie z zaplanowanym i wdrożonym systemem zarządzania.

Zapisy: Zapisy związane z funkcjonującym systemem zarządzania, zmiany w dokumentacji systemu zarządzania.


Etap V – Weryfikacja


Czas realizacji: ustalany w zależności od specyfiki projektu.

Cel etapu: weryfikacja i ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania, prowadzona w formie audytu wewnętrznego, będąca podstawą podjęcia decyzji w sprawie jego certyfikacji i stanowiąca źródło informacji do jego doskonalenia.

Kryteria oceny: obowiązujące organizację akty prawne, norma odniesienia, wymagania stron zainteresowanych (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.), dokumentacja systemu zarządzania.

Zapisy: Raport(-y) z audytów wewnętrznych, działania korygujące i/lub zapobiegawcze, zmiany w dokumentacji systemu zarządzania, wniosek o certyfikację systemu zarządzania.

W zależności od wymagań organizacji w ramach poszczególnych etapów prac możliwe jest świadczenie szeregu usług komplementarnych usprawniających działanie organizacji oraz oddziałujących na wdrażany system zarządzania, takich jak np.: audyt prawny, informatyczny, wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie (5S, ERP, CRM, SCM etc.), dodatkowe szkolenia (BHP, dedykowane), ocena zagrożeń na stanowiskach pracy czy też ocena zgodności maszyn z wymaganiami bezpieczeństwa. Wszystkie wymienione aspekty mają kluczowe znaczenie zarówno dla biznesowego bezpieczeństwa działania każdej firmy, jak również wpływają na zgodność z wymaganiami poszczególnych standardów zarządzania.